Architektonická studie a vizualizace

Studie je velmi zjednodušený projekt, který vychází ze základních požadavků investora a obeznamuje ho s rozsahem jeho zamýšlené investice. Stručně popisuje rozsah, uspořádání v rámci pozemků, osazení do katastrální mapy, druhy použitých materiálu, pohledy, zjednodušené řezy a půdorysy,ze kterých si lze učinit obraz o dané investici.

Slouží také k tomu, aby investor mohl projednat svůj záměr s úřady, potenciálním dodavatelem a mohl jejich připomínky akceptovat v dalším stupni dokumentace, případně záměr při nesouhlasu zásadně přepracovat.

U projektů většího rozsahu nebo při potřebě znát 3D pohledy, zákresy do foto apod. se vytváří vizualizace projektu. Ta slouží především k ujasnění představy o velikosti, tvarech, barevnosti a začlenění do okolí. Umožní to možné korekce záměru . Vizualizace se vytváří hlavně v začátcích projekční činnosti rovnou se studií nebo po ní, aby se ujasnilo prostorové a hmotové uspořádání.

Tento stupeň dokumentace není vždy nutný, záleží na typu a rozsahu investice.