Inženýrská činnost

V rámci jednotlivých stupňů projektové dokumentace( převážně DUR a DSP), je možné zajistit inženýrskou činnost.

Tato činnost se zabývá praktickou stránkou naplnění umístění a povolení stavby. Výkresová dokumentace je velký, nikoliv však komplexní celek. Před zahájením výstavby je nutno získat kladná stanoviska k investičnímu záměru (dokumentaci) od všech dotčených orgánů a institucí. Jejich počet a typ stanovuje příslušný stavební odbor. Je nutné tyto orgány a instituce oslovit, požádat o vyjádření a předložit k posouzení celou dokumentaci nebo její části. Na základě jednotlivých vyjádření se dokumentace případně upraví a znovu předloží k projednání. Výsledkem je pak rozhodnutí o umístění stavby resp. v dalším stupni stavební povolení.